סגירת תיק בהוצאה לפועל

כאשר נפרע חוב מסוים שבגינו נפתח לכם תיק בהוצאה לפועל, הוא ייסגר באופן אוטומטי ללא צורך בבקשה מטעם מי מהצדדים: נושה או חייב.
 
במקרים של פירעון מלא, או של הגעה להסכם בין הצדדים לסגירת התיק, החייב יכול לבקש בעצמו מרשות ההוצאה לפועל בה הוא רשום – לסגור את התיק – אם הוא לא נסגר אוטומטית מסיבה כלשהי. את הפנייה עליו לבצע לרשם ההוצאה לפועל באותו סניף. רשם ההוצאה לפועל רשאי לסגור כל תיק גם אם לא בוצעו בו פעולות.
 
תנאים הכרחיים ואוכלוסיית יעד
כל חייב שפרע את החוב שלא דרך לשכת ההוצאה לפועל יכול להגיש בקשה לסגירת תיק.
המקרים הבאים מצדיקים חוקתית את החייב לפנות להוצאה לפועל אם התיק לא נסגר:
החייב שילם, הלכה למעשה, את כל חובו.
החייב ביצע את כל חובותיו המשפטיות על פי פסק הדין שהוביל לפתיחת התיק.
החייב הגיש הסתייגות להליך ביצוע שטר, ובית המשפט קיבל אותה: משמעות ההחלטה היא שאין לבצע את השטר.
החייב הגיש הסתייגות מהסכום הקצוב בתביעה, ובית המשפט קיבל אותה ועתיד לדון בה מחדש.
החייב טען בפני רשות ההוצאה לפועל "פרעתי" והטענה התקבלה. 

החייב הגיע להסכמה עם הנושה על סגירת התיק.

למי צריך לפנות, וכיצד?
יש להגיש את הבקשה ללשכת ההוצאה לפועל בה מתקיים החוב. 
טופס הגשת הבקשה הנו טופס "בקשות כלליות 3", אשר נקרא גם "טופס 231". יש לבחור בו את "סעד מספר 71: בקשה לסגירת תיק".
גם אם לא עשיתם זאת, הסגירה מתבצעת באופן סדרתי חודש ממועד תשלום החוב ודיווח על איפוסו.
במידה והחלטתם למלא לבד בקשה בטופס 231 יש לצרף לה אסמכתאות המוכיחות שהתיק צריך להיסגר: הסכם בין החייב לנושה על סגירת התיק, הוכחה שהתשלום התבצע, וכד'.
 
הדד – ליין להגשת הבקשה
הדד – ליין יהיה 7 ימים ממועד תשלום החוב. 
גם אם החייב ביצע פיזית את המוטל עליו: שילם את החוב או הגיע להסדר עם הנושה, וכלום לא נרשם אצל הרשויות, הוא יכול להגיש בקשה. התיק אמנם עדיין פתוח אבל בקשת בקשה לסגירתו בפוזיציה כזו בהחלט לגיטימית.
כאשר סיבת פתיחת התיק היא משכנתא לדירה, והחייב פרע את החוב לאחר שהתמנה לדירה כונס נכסים, הוא יכול להגיש את הבקשה לסגירת התיק תוך 3 חודשים מפירעון החוב.
 
סדר הפעולות בהליך
סגירת תיק יזומה של לשכת ההוצאה לפועל בה הוא התקיים תתרחש במקרים הבאים, על פי השלבים הבאים:
 
סגירת תיק בגין פירעון
כאשר החייב פרע חלקית את חובו, אך היתרה עומדת על פחות מ- 100 ₪, תישלח הודעה לנושה על שהתיק עומד להיסגר. הסגירה תתרחש 30 יום ממשלוח הודעה זו. 
בתיק מזונות – תתבצע סגירה רק אם שולם מלוא הסכום. גם ביתרה נמוכה מ- 100 ₪ התיק לא ייסגר.
 
סגירת תיק לא פעיל: הוא קיים בהוצאה לפועל אך לא התבצעו בו פעולו 
אם עברו שנתיים מאז ההליך האחרון שהתבצע בתיק, ולא התבצע בו כל הליך נוסף מאז, רשאית לשכת ההוצאה לפועל להודיע לנושה כי עליו לחוות דעתו מדוע לא לסגור את התיק.
אם הזוכה לא הגיש נימוק בתוך 30 יום מאז, התיק ייסגר על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
יוצאים מן הכלל הם תיקי משכנתא או משכון, בהם לא תתבצע סגירה גם אם לא התבצעו פעולות בתיק במשך שנתיים.
 
סגירת תיק עקב פנייה של הנושה
התיק ייסגר עם בקשתו של הנושה לעשות כן.
לקריאה נוספת: עורך דין הוצאה לפועל