צו הפטר

צו הפטר הוא שאיפתו של כל חייב בפשיטת רגל. זהו צו שמאשר את מחיקתן של החובות, תוך הענקת אפשרות לחייב לפתוח בדף כלכלי חדש. צו זה הוא צו בית משפט מחוזי, ובכך – בית המשפט מבטא אמירה לפיה החייב החזיר לנושים את כל מה שיכול היה לשלם להם. 

כאשר החייב קיבל הפטר, מוסרות כל ההגבלות הכלכליות שהרשויות הטילו עליו כאשר היה פושט רגל: הגבלות כרטיסי אשראי, עיכוב יציאה מהארץ, ועוד. הדרישה הבסיסית לקבלת הצו היא ווידוא כי החייב פעל להסדרת חובותיו בתום לב, ורק בו. בית המשפט גם רשאי לפסוק מהו סוגו של צמו ההפטר: מותנה, חלקי או מלא. קביעה זו מתבססת על תסריטי המקרים השונים שעברו על החייב, והתנהלותו בכל אחד מהם. להלן סוגי ההפטר שיכולים להינתן על ידי בתי משפט מחוזיים.

הפטר חלוט (מלא)
צו הפטר מוחלט המעניק פטור מלא מכל חוב מרגע נתינתו. בקשה למתן צו הפטר חלוט יכולה להיות מוגשת מיד לאחר קיומה של אסיפת הנושים, וההכרזה על החייב כפושט רגל. מאידך, זה יכול להיעשות מינימום חצי שנה לאחר מתן צי כינוס הנכסים, ולא לפני כן. עם הגשת הבקשה על ידי החייב, בית המשפט המחוזי בוחן את מידת תום הלב שהוא נקט בה, וכן את אופן התנהלותו השוטף של החייב, ובודק האם כוונתו היא אכן לפתוח תקופה חדשה ונקייה מבחינה כלכלית בחייו. בית המשפט רשאי לאמץ את בקשת החייב או לדחותה. 

הפטר מותנה

הפטר בו קובע השופט שהוא יהפוך להפטר מלא רק לאחר קיומו של הליך X כלשהו. לדוגמה, ההפטר יכול להיות מותנה בתשלום כלל החובות על בסיס יכולתו הפיננסית של החייב. הפטר מותנה יכול לקבוע כי החייב יקבל הפטר מלא רק אם ישלם לנושים הספציפיים עמם הכונס חתם באסיפת הנושים. עמידה בחובות אלו תזכה את החייב בהפטר מלא. 

הפטר חלקי

נדיר שניתן הפטר חלקי בישראל. זהו צו אשר ניתן לחייב אם הוכח שעבור חלק מחובותיו נהג בתום לב. זה לא נפוץ בישראל, משום שמספיק שבית המשפט תופס שמול נושה מסוים לא התנהלת בתום לב, והוא פוסל כליל את הבקשה להפטר. במידה ובכל זאת בית המשפט חרג מהנורמה והטיל הפטר חלקי, המשמעות היא שהחייב השתחרר מנושים X ו- Y כלפיהם הוא נהג בתום לב, וימשיך לשלם ליתר הנושים באמצעות הליכי פשיטת רגל כבעבר. 

משרד עורכי אלגבי אגבלי ותרומתו בתחום מתן צו הפטר
המשרד מעמיד לרשותכם עורך דין הוצאה לפועל ומחיקת חובות המתמחה בתביעות פשיטת רגל, דיני פשיטת רגל וליווי מקצועי ואישי בהליך פשיטת רגל של יחידים ועסקים, והוא יוכל ברגע האמת לפענח את האסטרטגיה שהכונס הרשמי והמנהל המיוחד יטענו לפיה בבית המשפט. על פי מידע זה, יכין המשרד כתב טיעון שירוקן מתוכן את הנרטיב של המנהל המיוחד ויציג לשופט המחוזי לקוח שמתנהל ב- 100% תום לב.